back to top

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine – Udruženje mreža za izgradnju mira

Datum objave: 06.05.2024.

Krajnji rok za prijave:16.05.2024.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Stručni saradnik za institucionalne sektorske račune
1/02 Stručni savjetnik za odnose s javnošću

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni saradnik za institucionalne sektorske račune

1/02 Stručni savjetnik za odnose s javnošću 

SEKTOR ZA EKONOMSKE STATISTIKE

Odsjek za nacionalne račune

1/01 Stručni saradnik za institucionalne sektorske račune

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno formiranje manje zahtjevnih materijala sa prijedlozima rješenja i mjera iz područja institucionalnih sektorskih računa, sakupljanje uređivanje i pripremanje podataka za prijedloge zahtjevnih materijala, učestvuje u pripremi metodologija, organizuje i provodi kontrolu i obradu statističkih istraživanja; izrađuje statističke podatke i pokazatelje prema uputama i definiranim metodološkim rješenjima; primjenjuje statističke metode i analizira kvalitetu statističkih podataka; primjenjuje međunarodne statističke standarde kod provođenja statističkih istraživanja; samostalno formiranje manje zahtjevnih materijala sa prijedlogom mjera, saradnja sa drugim institucijama i korisnicima, samostalna priprema analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala, praćenje propisa sa radnog područja, vođenje i odlučivanje o manje zahtjevnim utvrđenim postupcima radnog područja, saradnja u projektnim grupama, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Neposredno odgovara šefu Odsjeka. 

Posebni uslovi: Ekonomski fakultet; najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; znanje engleskog  jezika; znanje rada na računaru (Excel, Word).

Status: državni službenik – stručni saradnik 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.380,00 KM

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Sarajevo

SEKTOR ZA DISEMINACIJU

Odsjek za odnose s javnošću i korisnicima, biblioteka

1/02 Stručni savjetnik za odnose s javnošću

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno priprema statističke informacije za javnost u saradnji s stručnim odjeljenjima Agencije, omogućava javnu dostupnost građe i posebne obrade, daje informacije domaćim i stranim korisnicima putem novinskih konferencija, elektronske pošte (e-maila), Internetom, telefonom i drugim  metodama; saradnja kod pripreme sistemskih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada, organiziranje međusobne saradnje u Odsjeku i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama, usklađivanje i unaprjeđivanje saradnje s drugim institucijama i korisnicima,  pružanje pomoći rukovodiocu organizacione jedinice, i obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Fakultet društvenih nauka; najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; znanje engleskog  jezika; poznavanje rada na računaru (Excel, Word).

Status: državni službenik – stručni savjetnik 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.758,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za kandidate:

–       Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12, 12/20 i 69/22) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17, 28/21 i 38/23). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 16.05.2024. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za statistiku BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku BiH“ 

71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

Izvor: ( www.mreza-mira.net / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima