back to top

ŠUMARIJA / Javni oglas za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom

TNT RADIO

UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

LIVNO   

Broj: 08-04-30-163/24   Datum: 21. ožujak 2024. godine

Na temelju članka 97. stavka 2., u svezi sa člancima 87. do 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS

za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom

 Pozicija 01. Vježbenik SSS/IV stupanj stručne spreme – završena ekonomska škola ili gimnazija, jedan (1) izvršitelj;

 

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je punoljetan,
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 4. da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 5. da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas,
 7. da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

 

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati

 • SSS/IV stupanj stručne spreme, završena ekonomska škola ili gimnazija;
 • da nema radnog iskustva u struci;

 

Na javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene preslike):

 • prijavu, koja treba sadržavati: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, broj telefona, poziciju za koju se prijavljuje, popis priloženih dokumenata i potpis kandidata;
 • svjedodžba o završenoj srednjoj školi (nostrificirana svjedodžba, ukoliko srednja škola nije završena u BiH);
 • uvjerenje o nezaposlenosti nakon stjecanja svjedodžbe SSS (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda);
 • ovjerena izjava da kandidat nema radnog iskustva u struci;
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbama članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine,

           

Napomena: Vježbenički staž traje 6 mjeseci. Izabrani kandidati će vježbenički staž obavljati u Upravi za šumarstvo Hercegbosanske županije u Ispostavi Kupres.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta oglasa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Upravi u roku od 7 dana od dana prijema u radni odnos.

Tekst Javnog oglasa biti će objavljen u dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Bosne i Hercegovine i na  službenoj WEB stranici Vlade Hercegbosanske županije.

 

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku 8 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim listovima(i na web-stranici Vlade Hercegbosanske županije), osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije,

Silvija Strahimira Kranjčevića 19, 80 101 Livno.

 

S naznakom:”Prijava na Javni oglas za prijem vježbenika sa srednjom stručnom spremom”NE OTVARATI

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu, te koja je vlastoručno potpisana.

 D I R E K T O R

Josip Kojundžija dipl. ing. šumarstva

relax-portal.info

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima