back to top

Turistička zajednica Općine Travnik objavila javni konkurs za prijem u radni odnos

Turistička zajednica Općine Travnik objavila je javni konkurs za prijem u radni odnos „Stručni saradnik za marketing u turizmu, razvojne projekte i destinacijski menadžment“u turističkom uredu Turističke zajednice Općine Travnik.

Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od šest (6 mjeseci), u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Travnik na adresi Prnjavor bb 72270 Travnik.

Radno mjesto: Stručni saradnik  za marketing u turizmu, razvojne projekte i destinacijski menadžmentu Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Travnik, jedan izvršilac.

 1. I. Opis poslova i nadležnosti

Opis poslova:

 • planira, organizira, koordinira i provodi manifestacije i događanja,
 • Sarađuje s udruženjima, organizacijama i institucijama u svrhu promocije turističkih potencijala i provođenja manifestacija i događanja,
 • vrši poslove promocije destinacije i njeno bolje pozicioniranje na turističkom tržištu,
 • promovira i predstavlja Turističku zajednicu na sajmovima, konferencijama i prezentacijama,
 • sarađuje sa medijima u svrhu informiranja i promocije turističkih potencijala općine Travnik,
  • učestvuje u izradi analiza i programa za razvoj i unapređenje turizma u općini,
  • prati i istražuje stanje i promjene u oblasti turizma i vrši izradu odgovarajućih materijala iz ove oblasti,
  • učestvuje u izradi promotivnih materijala i publikacija,
 • priprema izvješća za određena razdoblja prema potrebi i zahtjevu nadređenih,
 • priprema odluke i druge opće akte za izvršenje i objavu,
 • obavlja poslove vezane uz promociju putem javnih mreža- medijski marketing,
 • organizira studijska putovanja za domaće i strane novinare i turističke predstavnike,
 • kontinuirano radi na razvoju destinacijskih turističkih proizvoda,
 • sudjeluje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata u području turizma kao i praćenje njihovog ostvarivanja,
 • sudjeluje u svim edukativnim i promocijskim aktivnostima projekta,
 • prati natječaje iz evropskih i nacionalnih fondova te sudjeluje u izradi prijedloga i vođenju razvojnih projekata koji mogu biti financirani na taj način,
 • sastavlja i podnosi izvješća o realizaciji pojedinih razvojnih projekata,
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor Turističkog ureda.

Za svoj rad i rezultate rada odgovoran je Direktoru Turističkog ureda.

II.Kandidat za:Stručni saradnik  za marketing u turizmu, razvojne projekte i destinacijski menadžment Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnikpotrebno je da ispunjava sljedeće opće uslove:

 1. 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. 2. da jestariji od 18 godina;
 3. 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 4. 4. da nije osuđivan za krivično djelo;
 5. 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog oglasa;

III. Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu VSS -VII stepen stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera odnosno najmanje I ciklus visokog obrazovanja, sa najmanje 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja;

2. da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja VSS na poslovima s područja turizma;

3. da posjeduje organizacijske i komunikacijske sposobnosti;

4. aktivno znanje jednog od stranih jezika;

5. poznavanje rada na računaru;

6. posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju;

7. da nije član organa turističke zajednice, a ukoliko kandidat vrši neku od navedenih funkcija, dužan je uz prijavu na javni oglas dostaviti izjavu da će, ukoliko bude imenovan, odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja;

IV. Ocjena kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove javnog konkursa izvršiti će se na osnovu radnog iskustva. Ocjena kandidata izvršiti će se i na osnovu pismenog i usmenog (intervju) ispita. Prilikom obavljanja pismenog i usmenog ispita u proceduri izbora, kandidati će predstaviti znanje iz poznavanja Zakona o turističkoj djelatnosti (Sl. Novine F BiH broj 32/09), Zakona o Turističkim zajednicama SBK/KSB (Sl. Novine SBK 3/20) i opća pitanja iz turizma i oblasti značajnih za turizam ( geografija, historija, kultura i dr.) na osnovu čega će Komisija izvršiti ocjenu kandidata u pogledu:

 • poznavanje organizacije i djelatnosti Turističke zajednice;
 • dužina radnog iskustva;
 • poznavanje turizma i oblasti značajnih za turizam;
 • komunikacijskih i organizatorskih sposobnosti te naklonjenosti timskom radu; 
 • sposobnosti savjesnog i odgovornog obavljanja poslova na poziciji koju se kandiduje;
 • znanja i vještine iz opisa poslova radnog mjesta( I.Opis poslove i nadležnosti), a posebno poznavanje stranog jezika (stranihjezika) i napredno poznavanje rada na računaru i informacionih tehnologija.
 1. V. Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, e-mail adresu, adresu stanovanja i kontakt telefon, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
 • CIPS – potvrdu o prebivalištu;

(2) uvjerenje o državljanstvu;

(3) izvod iz matične knjige rođenih;

(4) uvjerenje nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

(5) uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo;

(6) dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke II alineja 5.javnog konkursa (dostavljaju ga samo kandidati koji su zaposleni ili bili zaposleni u državnoj službi na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u posljednje tri godine prije objavljivanja javnog konkursa);

(7) ovjerena fotokopija diplome;

(8) uvjerenje o radnom iskustvu;

(9) dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije;

(10) dokaz o poznavanju rada na računaru;

(11) dokaz o aktivnom poznavanju jednog od stranih jezika (poželjan Engleski jezik);

(12) fotokopije drugih dokaza o znanjima i vještinama (položeni kursevi, certifikati, učešće u seminirima i dr.) u vezi Javnog konkursa.

Naprijed navedeni dokumenti, koji se prilažu uz prijavu, moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata (ovjera ne starija od 3 mjeseca).

OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji se u prijavi na Javni konkurs pozivaju na pravo prioriteta u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine Srednjobosanskog kantona: broj 7/19), dužni su uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze o tom pravu.

Komisija će u razmatranje uzeti samo blagovremene i potpune dostavljene prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove Javnog konkursa biti će pozvani da pristupe pismenom i usmenom(intervju) ispitu. Kandidat koji ne pristupi ispitima smatratće  se da je odustao od daljnje procedure. O terminu održavanja ispita, kandidati će biti obavješteni najmanje 3(tri) dana prije održavanja, putem e-mail, telefona ili putem pošte.

Izvještaj sa Listom uspješnih kandidata bodovanih od strane komisije, Predsjednik komisije dostavlja Direktoru Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnik najkasnije 3 (tri) dana od obavljenih ispita svih kandidata. Direktor Turističkog ureda donosi Rješenje o zapošljavanju kandidata najkasnije 3 (tri) dana od prijema izvještaja od Komisije.

Protiv Rješenja o zaposlenju od strane Direktora Turističkog ureda može se podnijeti prigovor od strane kandidata koji nisu odabrani u roku od osam (8) dana od dana donošenja Rješenja. Prigovor se podnosi Turističkom vijeću Turističke zajednice Općine Travnik.

Izabrani kandidat biti će obavezni, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Rješenja o zaposlenju dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koii je Javni konkurs raspisan,

Izabrani kandidat će potpisati ugovorna neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveza određivanja otkaznog roka.Radno mjesto je na adresi Prnjavor bb (Turistički ured Turističke zajednice Općine Travnik), po potrebi u Turističko informativnim centrima na općini Travnik.

Za dodatna pitanja ili informacije kontakt tel. je 030/508-500 od 08,00 do 16,00 sati radnim danima.

ROK I MJESTO ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog konkursa.

Javni konkurs objavit će se na Web stranici Općine Travnik, u Dnevnom listu “Oslobođenje” i službenoj web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRAVNIK

TURISTIČKI URED

PRNJAVOR BB

72270 Travnik

sanaznakom:

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS -STRUČNI SARADNIK ZA MARKETING U TURIZMU, RAZVOJNE PROJEKTE I DESTINACIJSKI MENADŽMENT-U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRAVNIK

/NE OTVARATI/

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRAVNIK

Izvor: ( travnik.ba / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima